Chris Theunissen † 16-08-2013

Joep Kirchroa sjreef euver Chris Theunissen:

Inne wuste keël, brei sjouwere,
inne lere sjótsel vuur,
inne sjwoare hammer in jen heng
deë jetweeswie hel
óp roeë jluietieg iezer houwet
dat óp inne sjtoale ambós loog

bis dat ’t jans tseerlieg, tsemlieg dun
en fien wie ing ballariena,
passet in d’r sjunste kroeënloichter
van ’t allerbetste tsimmer.

En in de vrij tsiet verzukket heë
in zieng allerdeepste moddersjproach
‘tnemlieje mit wöad tse doeë.

Dat bild is noen jesjiechte.

Adieë Chris Theunissen