De Anstel

De Anstel

Jliensterend wie inne sjpeiel,

sjläudert de baach durch `t jreun.

Wie inne leidroad in de natoer

froensjelieg langs wótsele va beum.

De sjtreumoeng numt alles mit,

wat durch natoer is aafjesjtange.

Va beidserzieë bejrusd,

durch wat ins oes heur entsjtange.

De Anstel sjtreumt durch joare,

is noeëts a tsiet jebónge.

Zon en wólke sjpeiele ziech.

De baach,

had zienne wèg noan zieë jevónge.