Ieëwieje weed

Ieëwieje weed

 

Langs jraver óp d`r kirkhof,

leuft de rouw en sjtilte mit.

Ing meële óp inne jraafsjtee,

fleut als troeës heur sjunste lid.

 

Bedólve ónger blomme,

tseegt ziech de verjenkliegheet.

Alling d`r jraafsjtee ziet de troane,

blommewasser va pieng en leed.

 

Kirkhof, horiezon van e leëve

hei rèste rouw en vrid in eëd.

Bejrave ónger reënboagklure,

behilt e jraaf zieng ieëwieje weëd.

 

 

Annie Tummers-Huppertz