Ing melodie

Ing melodie

Oane woad en oane noeëte,

oane eng en oane bejin,

huur iech ing melodie dizze mörje

ze zitst vas i mienge kop doadrin.

Doezend moal deed ziech herhoale

vringt ziech durch d`r janse daag.

teks is nit mieë tseruk tse vinge,

`t jezich tseegt inne jrielaach.

De vruid va mie jewisse,

zoest durch d`r kop is nit mieë sjtil.

Die melodie, blieft ziech herhoale,

óch al went iech nit loestere wil.

Aujoes 2013