Natoerjeluk

Natoerjeluk

 

Tsaate klure tsere de jeëjend,

de natoer kriet zieng nui vach.

Tsermolmde lover uvverwase,

`t vrugjoar tseegt heur mach.

 

Boeseleëve kriet zieng kluur ,

frisj bemoald ing nui mantoer.

Boerevieë jeet de wei óp,

winkter is óp zienge retoer.

 

Sjwalbere hoeëg i jen loeët,

kómme va wiet voet tseruk.

De korevelder i jezieënd.

Vrugjoar,

jenisse va natoer-jeluk.

 

 

Annie Tummers-Huppertz

vrugjoar 2014