Roeë en jeël

Roeë en jeël

Herfsjeróch

va aafjevalle  bleer,

kniespere ónger de sjong.

Roeë en jeël keer iech bijenee,

inne zommer verjóng.

D`r vruj-je herfs,

verblastsjtilleweg de klure.

Jedrüegde sjtengele die blieve,

me zal jing bij doa hure.

Lover keer iech bijenee,

inne tsezong i jrüzzelemente.

Voetjebloaze mit d`r wink,

oesjebluide  zommermomente.