Wirvelende klanke

Wirvelende klanke

 

Jeflüster  óp de buun,

oane d`r zaal tse sjture.

Toeëne klinke;

ing sjnoar knapt,

inne sjtille vlók is tse hure.

 

Blare i partietoere

dat papier roesje deet.

Müs-jenssjtil,

went an `t poelt

d`r dieriejent wadend sjteet.

 

Ing hank weëd jehoave

sjweëft durch jen loeët.

Alle oge jerieët,

sjpannoeng tse preuve,

tsezame bejinne verzoeëd.

 

Da basjt `t los,

inne wirvel va klanke;

bejinne óp `t zelfde moment.

D`r dieriejent sjmeit e konzeët

oes lü, noeëte en insjtroement.

 

 

Annie Tummers-Huppertz

joelie 2013