Zonnesjtroale

Zonnesjtroale

Numt de zon diech mit,

tsezame noa `t vrugjoar erin,

lieët diech heur wermde veule,

sjteet ing joarestsiet an d`r bejin.

Durch zonnewermde bereurd,

weëd alles angesj in `t leëve.

Miensj en natoer kank nit besjtoa

went `t nit mit wermde verweëve.

Vrugjoarszon sjträut al heur sjtroale,

uvver e sjtuk welt dat leëve jeet.

Wermde, inne bejrif, oane kluur,

dat miensj en natoer betsaubere deet.