Doeëd gaon

Doeëd gaon.

 

Sterven is zoeë erg neet

’t duit misjien gein zieër

’t vreugtj ouch gein herholing

wae doon ’t mer eine kieër!

 

Sterven is zoeë erg neet

misjien maaktj ’t ós bliej

ein zaak weit ich zeker:

nemes van ós blieftj hiej!

 

Sterven is zoeë erg neet

’t viltj allemaol good mèt

want kiektj mer wiej ze lache

oppe foto inne gazet!