Materedeies

Materedeies

Materedeies sjtank ós bij

in ing tsiet vol angs en leed.

Woa in `t alling zieë sjwoar vilt,

en jinne vroagt wie `t mit ós jeet.

 

Materedeies sjtank ós bij

in ing welt vol jewald.

Woa alling mar uvver mach,

bezits en jeld weëd jekald.

 

Materedeies sjtank ós bij

in ing welt vol ónzicherheet,

woa hongernoeëd e doeëd

vuur doeëzende tse wade sjteet.

 

 Materedeies sjtank ós bij

went `t jewald van de natoer,

sjtad en land uvvervilt,

mit ing kraf wild en poer.

 

Materedeies sjtank ós bij

los die modderhats sjprèche.

Sjenk ós dieng jödlieje jenaad

los ós nit in ieëlend tserbrèche.