Mörje

Mörje

 

E hats vuur de natoer

de biologiesje oer,

jans ing verweëve

mit de maneer va leëve.

Zou `t mörje angesj zieë?

 

Leed en zörje

vuur d`r daag va mörje,

jelosse en mit mód

jeleuve `t kunt jód.

Zouw `t mörje angesj zieë ?

 

Leefde en vrundsjaf

vol wermde en kraf,

van alles jenisse

oane tse wisse

Zouw `t mörje angesj zieë ?

 

Nüks tse beräue

blomme blieve bluie,

de oer bliet sjtoa

`t is jedoa.

 

Mörje zal `t angesj zieë.