Reën

Reën.

In de roet naas van d`r reën

zien iech e sjpeielbild,

de drüppe óp de vinster,

maache `t jezich jans mild.

`t Is e kink dat kiekt

noa d`r reën in de loeët.

Da tseechene henker

fiejoere óp de roet.

 

Da zien iech ing jong vrauw

die vuur de vinster dreumt,

jidder drüp is e versjprèche

nit mit naam jeneumd.

 

Lanksaam endert `t jezich,

de jónkheet verjeet.

Leëvenswiesheet en bejrif

noe drin tse leëze sjteet.

Wie in inne nieëvel

zien iech wie dat alles verjeet.

En iech wees, óch iech bin

ing drüppel in de ieëwiegheet.