Vasteloavend

Vasteloavend

Vasteloavend is e jeveul

va vräud en verbóngeheet,

va wiets en va moezziek

woa sjpas jroeës jesjrève sjteet.

Vasteloavend is e fès

vuur aod en vuur jónk,

dik en dun, erm en  riech,

klure doie daagsjun en bónk.

Jemuutliegheet is inne mós

drei janse daag lank,

`t weëd jezónge en jesjprónge

aod en jónk is óp jank.

Bis deep in de naat weëd jevierd

drie dol daag in `t joar,

en zint ze um, weëd nog lang vertseld

wie sjun doch d`r vasteloavend woar.