Haiku Jaorgetieje

Haiku

 Jaorgetieje

 

 Die kestanjeknuup,

blinkend en bijna barstend

van niejschirrigheid!

 

Viêf glaze knikkers

in ’n schaaltje en kiêk: viêf

zunkes as toegift.

 

Stil stieët ’t paerd, want

zuutjes strieële raegen en

wingd zien aoje vâcht.

 

Hieël efkes snieëjt ‘t

en hieël efkes is os zeel

en zaligheid wit.