Haiku Jaorgetieje

Haiku

 Jaorgetieje

 

 Die kestanjeknuup,

blinkend en bijna barstend

van niejschirrigheid!

 

Viêf glaze knikkers

in ’n schaaltje en kiêk: viêf

zunkes as toegift.

 

Stil stieët ’t paerd, want

zuutjes strieële raegen en

wingd zien aoje vâcht.

 

Hieël efkes snieëjt ‘t

en hieël efkes is os zeel

en zaligheid wit.

Advertenties